Czytelnia

Bankructwo biura podróży

Gorące tematy

Monika Leszczyńska - 01.10.2019

3 min. czytania

...

Co robić gdy biuro podróży w którym wykupiliśmy wycieczkę stało się niewypłacalne?

Kilka dni temu we wszystkich mediach pojawiła się informacja o niewypłacalności spółki Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. Zgodnie z komunikatem zarządu wydanym 25 września 2019 r bezpośrednim powodem takiej sytuacji było ogłoszenie upadłości spółki-matki, tj. spółki Thomas Cook GMBH, właściciela 100 % udziałów w Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. Z uwagi na rozmiar działalności brytyjskiej spółki wiadomość ta wywołała duże zaniepokojenie na rynku usług turystycznych. Każdego dnia media donosiły o problemach turystów przebywających na wakacjach.

Jeżeli jesteś lub planujesz zostać klientem biura podróży zapewne zastanawiasz się na co należy zwrócić uwagę zanim skorzystasz z jego usług.

Przed podjęciem decyzji o wyborze oferty turystycznej sprawdź czy dany przedsiębiorca, dane biuro podróży jest wpisane  do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.  Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę biura. Pod adresem ewidencja.ufg.pl dostępna jest Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Znajdziesz tam informacje o wpisie do rejestru biura podróży oraz o jego zabezpieczeniach finansowych na wypadek niewypłacalności.

Ponadto każde biuro podróży ma obowiązek informowania podróżnych o objęciu ochroną na wypadek swojej niewypłacalności. Przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadziły dwufilarowy system zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Zabezpieczenie to obejmuje podróżnych bez względu na ich miejsce zamieszkania, miejsce rozpoczęcia podróży lub miejsce sprzedaży imprezy turystycznej oraz bez względu na państwo, w którym siedzibę ma podmiot zapewniający ochronę.

Co oznacza dwufilarowy system zabezpieczeń finansowych?

W ramach I filaru biura podróży mają obowiązek zapewnienia zabezpieczenia finansowego swoich klientów. W tym celu mogą zawrzeć gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową lub umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Jeżeli usługi świadczone są wyłącznie na terenie Polski takim zabezpieczeniem może być również umowa o turystyczny rachunek powierniczy. Natomiast II filarem systemu jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to filar uzupełniający. W sytuacji niewypłacalności biura podróżny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie, które jest uruchamiane po wyczerpaniu środków z I filaru, czyli gdy zabezpieczenia finansowe okażą się niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów.

Jeszcze przed wyjazdem biuro podróży powinno poinformować podróżnego o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z zabezpieczeń. Biuro ma obowiązek przekazać taką informację na piśmie wraz z potwierdzeniem posiadania zabezpieczeń finansowych oraz potwierdza, że płaci składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Potwierdzenie powinno być przedłożone po dokonaniu przez podróżnego całości lub część wpłaty.

Co zrobić gdy biuro podróży w którym zakupiłeś wycieczkę ogłosiło niewypłacalność?

W przypadku niewypłacalności biura podróży, w którym kupiłeś wyjazd kroki jakie podejmiesz będą zależeć od tego czy jesteś już w trakcie wymarzonego urlopu, czy dopiero się na niego wybierasz.

Jeżeli w czasie wakacyjnego wyjazdu dotarła do ciebie wiadomość o niewypłacalności biura podróży to:

1.

Skontaktuj się z przedstawicielami marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura podróży.

W sytuacji niewypłacalności biura podróży to marszałek województwa zobowiązanym jest do pomocy turystom. Sprawdź więc w jakim województwie ma siedzibę biuro i nawiąż kontakt z odpowiednim urzędem marszałkowskim. Także na stronie internetowej urzędu będziesz mógł znaleźć wszystkie informacje, ułatwiające podjęcie dalszych działań.
Marszałek województwa zajmuje się rozdysponowaniem środków z I filaru systemu zabezpieczeń potrzebnych na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłaca pobyt w hotelu, czy też wyżywienie do końca pobytu) oraz kosztów powrotu podróżnych do kraju. W przypadki gdy biuro podróży nie zorganizowało takiego powrotu marszałek województwa zajmuje się jego organizacją.

2.

Jeżeli obsługa hotelu zażądała abyś niezwłocznie opuścił hotel lub uniemożliwia ci jego opuszczenie, bądź w przypadku innych nieprzyjemnych sytuacji skontaktuj się z konsulem polskim. Służby konsularne, które są na miejscu mogą zareagować znacznie szybciej niż przedstawiciele marszałka województwa.

3.

Zbieraj wszystkie rachunki lub dokonuj płatności kartą jeżeli sam pokrywasz np. koszty powrotu do kraju, czy ponosisz inne uzasadnione wydatki związane z pobytem, które nie zostały opłacone przez biuro podróży.

4.

Skontaktuj się z podmiotem udzielającym zabezpieczenie finansowe, czyli zakładem ubezpieczeń lub bankiem.

Od podmiotu, który udzielił zabezpieczenie finansowe możesz domagać się zwrotu kosztów wskazanych w punkcie 3 oraz zwrotu wpłaty za niezrealizowaną części imprezy turystycznej lub niezrealizowane powiązane usług turystyczne.

A co w sytuacji gdy wycieczka została odwołana z powodu niewypłacalności biura podróży?

Jeżeli nie zdążyłeś wyjechać i twoja wycieczka została odwołana z powodu niewypłacalności biura również skontaktuj się z podmiotem udzielającym zabezpieczenia finansowe. Podmiot ten, zobowiązany jest do zwrotu wpłat za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczna, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

Dane zobowiązanego podmiotu znajdziesz w potwierdzeniu, które wręczyło ci biuro podróży po dokonanej wpłacie, w Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych ewidencja.ufg.pl, czy też w informacji zamieszczonej na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego

W zgłoszeniu jakie składasz temu podmiotowi wskaż swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także numer rachunku bankowego, na który podmiot zobowiązany będzie dokonywał wpłat. Wskaż także jakie zobowiązania umowne nie zostały wykonane przez biuro podróży oraz ich wartość. Do zgłoszenia powinieneś załączyć: kopię umowy z biurem podróży, kopię dowodu dokonanej wpłaty na rzecz biura, oraz wszystkie udokumentowane wydatki, które poniosłeś podczas imprezy, związane z niewypłacalnością biura.

Podmiot udzielający zabezpieczenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania twojego zgłoszenia dokona jego weryfikacji i poinformuje o szczegółowych wyliczeniach należnej kwoty. W sytuacji nieuwzględnienia zgłoszenia w całości lub części będzie zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
Wypłata środków powinna natomiast nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia informacji o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot.
Czytelnia i jej główne działy