Mikrofon z którego korzysta Monika Leszczyńska nagrywając podcast

Podcasty

O prawie także przed lub po kawie. Słuchaj w samochodzie, na rowerze czy w czasie biegania.

Zacznij słuchać przez podcast player

 1. Termin

  (2:40 min)
  Jak rozumieć pojęcie "termin"? Jak obliczamy termin? Ile dni ma termin półmiesięczny?
 2. Najem lokalu użytkowego nakłady

  (3:16 min)
  Czym są nakłady na wynajmowany lokal? Jak się dzielą? Które nakłady obciążają wynajmującego, a które najemcę?
 3. Umowa o świadczenie usług

  (2:26 min)
  Co powinno się w niej znaleźć się w treści umowy o świadczenie usług?
 4. Wkład w sp. z o.o.

  (3:07 min)
  Czy wkładem w sp. z o.o. mogą być tylko pieniądze? Czym jest aport? Jak ustala się zdolność aportową wkładu? Jaka musi być wartość wkładu? Co dzieje się w przypadku gdy wartość wkładu przewyższa wartość nominalną obejmowanego udziału?
 5. Procedura przekształcenia spółek handlowych

  (6:04 min)
  Fazy procesu przekształcenia. Co obejmuje faza menadżerską? Jakie czynności należy podjąć w ramach fazy właścicielskiej? Jakie obowiązki wiążą się z fazą rejestrową?
 6. Przekształcenia spółek handlowych

  (3:27 min)
  Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości majątkowej i podmiotowej. Jakie możliwości przekształcenia spółek handlowych przewiduje kodeks? Czy przepisy wprowadzają ograniczenia? Ile etapów procesu przekształcenia możemy wyróżnić?
 7. Zmiana wspólnika w spółce osobowej

  (4:22 min)
  Czy w spółce jawnej może pozostać jeden wspólnik? Czym jest ogół praw i obowiązków wspólnika? Jakie są zasady przeniesienia ogółu praw i obowiązków? Czy każdy może być ich nabywcą? W innym filmie opowiem również o sytuacji, w której nie dochodzi do zbycia ogółu praw i obowiązków.
 8. Umowa o dzieło

  (3:29 min)
  Co powinniśmy zapisać w umowie o dzieło? Co w przypadku dostarczenia wykonawcy materiałów do wykonania dzieła?
 9. Treść umowy

  (3:46 min)
  Czym jest umowa? O czym pamiętać pisząc umowę? Czy nazwa umowy ma wpływ na to jaką umowę faktycznie zawarliśmy? Czy swoboda w kształtowaniu treści umowy jest czymś ograniczona?
 10. Zawarcie umowy w drodze przetargu

  (2:48 min)
  Jakie etapy obejmuje przetarg? W jakiej formie należy ogłosić przetarg, co powinno zawierać ogłoszenie? Jaki charakter ma postępowanie przetargowe? Kiedy następuje zawarcie umowy?
 11. Zawarcie umowy w drodze aukcji

  (2:41 min)
  Jakie etapy obejmuje aukcja? W jakiej formie należy ogłosić aukcję, co powinno zawierać ogłoszenie? Jaki charakter ma postępowanie aukcyjne? Kiedy następuje zawarcie umowy?
 12. Zawarcie umowy w drodze negocjacji

  (2:29 min)
  Kiedy zawieramy umowę w drodze negocjacji? Jakich zasad należy przestrzegać?
 13. Zawarcie umowy w trybie ofertowym

  (6:52 min)
  Czym jest oferta? Jakie są skutki prawne złożenia oferty? Jak długo wiążą warunki, które określono w ofercie? Jak długo należy czekać na odpowiedź? Jakie są wyjątkowe sytuacje związane z przyjęciem oferty?
 14. Sposób zawarcia umowy

  (2:21 min)
  Jakie są tryby zawarcia umowy? Czy może dojść do zmiany sposobu zawarcia umowy?
 15. Forma umowy

  (6:06 min)
  Czym jest umowa? Jakie są formy jej zawarcia? Kiedy umowa zawierana jest w formie pisemnej? Co jest wymagane do zachowania formy dokumentowej? Co powinniśmy wiedzieć o formie elektronicznej oświadczenia? Jakie są skutki niezachowania wymaganej przez prawo formy umowy?
 16. Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji

  (2:08 min)
  Czy wiesz, kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak to wygląda w przypadku spółki w organizacji? Jakie są wyjątki w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?
 17. Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane

  (4:46 min)
  Na czym polega różnica pomiędzy wynagrodzeniem kosztorysowym a ryczałtowym?
Co wiąże się z wynagrodzeniem ryczałtowym? Czy możliwa jest zmiana takiego wynagrodzenia? O czym należy pamiętać w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego?
 18. Prokura

  (3:18 min)
  Kto może udzielić prokury? Jakie są rodzaje prokury? Do czego upoważniony jest prokurent? Co oznacza wpis prokury do KRS.
 19. Pełnomocnictwo

  (5:54 min)
  Jak i komu można udzielić pełnomocnictwo? Jakie są rodzaje pełnomocnictw? Do czego upoważniony jest pełnomocnik?
 20. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

  (9:12 min)
  Kto odpowiada z tytułu rękojmi z wady rzeczy? Jakie są uprawnienia z rękojmi? Kiedy można odstąpić od umowy? Jak długo można korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi?
 21. Gwarancja

  (4:36 min)
  Gwarancja czy rękojmia za wady? Kim jest gwarant? Czy zawsze można skorzystać z gwarancji? Co zapewnia gwarancja?
 22. Autorskie prawo osobiste

  (3:16 min)
  Czym różnią się autorskie prawa osobiste i majątkowe? Czy przenosząc autorskie prawa majątkowe twórca traci prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem? Czy autorskie prawa osobiste są zbywalne?
 23. Prawo o ruchu drogowym - zmiany

  (4:42 min)
  Czym jest „korytarz życia”? Jak zachować się na drodze z kilkoma pasami ruchu, gdy jeden z nich zanika? Czym jest „jazda na suwak”? 5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 24. Umowa przedwstępna

  (4:09 min)
  Kiedy zawierasz umowę przedwstępną a kiedy umowę przyrzeczoną? Czym jest umowa przedwstępna? Jakie są konsekwencje odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej?
 25. Reprezentacja przedsiębiorcy

  (5:30 min)
  Kto reprezentuje przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym? Jak wyglądam reprezentacja w spółkach kapitałowych a jak w spółkach osobowych? Kim jest prokurent?
 26. Dozwolony użytek osobisty

  (5:17 min)
  Kiedy mówimy o korzystaniu z utworu? Czy korzystaniem jest wysłuchanie nagrania? Czy możliwe jest korzystanie z utworu bez zezwolenia twórcy? Czym jest dozwolony użytek osobisty?
 27. Zmiana pracodawcy

  (6:03 min)
  Czy zmiana pracodawcy zawsze wiąże się z zawarciem nowej umowy o pracę? Kiedy mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę? Jakie skutki dla pracowników i pracodawców niesienie za sobą art. 23[1] Kodeksu pracy?
 28. Kara umowna

  (3:40 min)
  Zasadą jest, że karę umowną można zastrzec za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego.
 29. Bankructwo biura podróży

  (8:33 min)
  Niewypłacalność Neckermann Polska. Upadłość Thomas Cook GMBH. Na co należy zwrócić uwagę zanim skorzystasz z usług biura podróży. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Co zrobić gdy biuro podróży w którym już zakupiłeś wycieczkę ogłosiło niewypłacalność?
 30. Jak zostałam radcą prawnym

  (7:26 min)
  Opowiem Ci moją drogę zawodową.
 31. Zawody prawnicze

  (9:02 min)
  Jakie zawody prawnicze przychodzą Ci do głowy na słowo „prawnik”? Czy wiesz czym się różnią od siebie? Czy potrafisz po kolorze żabotu powiedzieć jaki zawód wykonuje dana osoba?
 32. Zwłoka a opóźnienie

  (4:53 min)
  Opóźnienie i zwłoka nie są pojęciami tożsamymi. Czym się różnią? Zapraszam do słuchania
 33. Zgromadzenie wspólników

  (5:26 min)
  Chcesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? A może myślisz o nabyciu udziałów w takiej spółce? Zastanawiasz się w jaki sposób wspólnicy podejmują decyzje? Kilka ważnych informacji o zgromadzeniu wspólników.
 34. Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych

  (4:25 min)
  Czy pracodawca zawsze nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów, których twórcami są jego pracownicy. Co kryje się pod pojęciem „utwór pracowniczy”? Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?
 35. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

  (3:59 min)
  Jesteśmy coraz bardziej kreatywni. Wymyślamy, tworzymy, pokazujemy. Jednak czy wszystko co stworzymy podlega ochronie? Jak prawo traktuje nasze pomysły, idee? Czy musimy zgłosić swoje dzieło do jakiegoś rejestru? Kiedy rozpoczyna się ochrona?
 36. To musisz wiedzieć, wybierając nazwę dla swojej działalności

  (4:15 min)
  Masz pomysł na biznes? Chcesz zarejestrować działalność? Musisz to wiedzieć wybierając nazwę dla swojej działalności.
 37. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

  (4:04 min)
  Prowadzisz z sukcesem jednoosobową działalność gospodarczą? Chcesz zminimalizować ryzyko finansowe związane z odpowiedzialnością za zobowiązania? Potrzebujesz dodatkowych środków na rozwój? Rozwiązaniem może być przekształcenie w spółkę kapitałową.
 38. Działalność gospodarcza - jaka najlepsza forma?

  (4:19 min)
  Masz pomysł na biznes? Wiesz co chcesz robić i do czego w przyszłości chcesz dążyć? To właściwy moment aby zastanowić się nad formą działalności gospodarczej.
 39. Strona internetowa a prawa autorskie

  (4:43 min)
  Zastanawiasz się jak dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnych nabywców. Wszyscy dookoła radzą aby zaistnieć w Internecie. Zleciłeś więc stworzenie profesjonalnej strony www. Pomyślałeś o jej pozycjonowaniu. Nie zapominaj jednak o autorskich prawach majątkowych.
 40. Sklep internetowy – o czym pamiętać?

  (3:56 min)
  Chcesz sprzedawać za pośrednictwem Internetu? Świetnie! Profesjonalna witryna z przejrzystym interfejsem użytkownika to jednak nie wszystko. Czy konieczny jest jakiś regulamin? O czym informować konsumentów?
 41. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  (4:27 min)
  Prowadzisz sklep internetowy i zawierasz umowy z konsumentami? Czy wiesz czym różni się sprzedaż od dostawy treści cyfrowych? Czy konsument zawsze może zmienić decyzję? Jakie są wyjątki od prawa do odstąpienia? Jak to wygląda w przypadku książki elektronicznej (e-booka)?
 42. Wizerunek jako dobro osobiste podlegające ochronie

  (5:05 min)
  Zdjęcie jako nośnik wizerunku. Kiedy następuje rozpowszechnienie? Jakie mamy prawa? Co z wizerunkiem innych osób na naszych zdjęciach?
 43. Car-sharing - Samochód na minuty

  (4:57 min)
  Czy potrzebujesz wygodnego, łatwo dostępnego środka transportu? Taksówki? Ubera? A może najlepszym rozwiązaniem będzie najem samochodu na minuty? O car-sharingu słów kilka.

Subskrybuj kanał

Znajdziesz moje podcasty na:

Apple Podcasts,
Spotify,
Breaker,
Google Podcasts,
RadioPublic

zdjecie autorki Moniki Leszczyńskiej

Monika Leszczyńska

Radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Napisz e-maila:

prawoprzykawie@gmail.com