Czytelnia

Oznaczenie przedsiębiorcy

Prawo spółek

Monika Leszczyńska - 17.05.2018

4 min. czytania

Sklep internetowy

Przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą

pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze i którą posługują się na rynku. Wybór odpowiedniej firmy jest istotny, bowiem stanowi ona oznaczenie wyróżniające daną działalność wśród innych, konkurencyjnych przedsiębiorców. 
Prawo do firmy podlega również ochronie przed bezprawnym działaniem osób trzecich.
Firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, tj. w szczególności w ramach tej samej branży na terenie, na którym prowadzona jest dana działalność.
Podejmując decyzję o brzmieniu firmy należy zapewnić aby nie wprowadzała w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy (np. jego formy prawnej, posiadanych uprawnień), przedmiotu działalności, miejsca działalności, źródła zaopatrzenia.

Firma a forma prawna działalności gospodarczej

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, przy czym w firmie takiego przedsiębiorcy mogą pojawić się inne dowolne oznaczenia, np. pseudonim lub określenie jego przedmiotu działalności tego przedsiębiorcy.
Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która może stanowić dowolne też finezyjne oznaczenie, jak również wskazywać na jej przedmiot działalności czy siedzibę. Firma osoby prawnej powinna zawierać określenie jej formy prawnej. Ponadto może ona zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.
Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie "oddział" ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

Spółki handlowe

Kodeks spółek handlowych wskazuje dokładnie co powinno znaleźć się w firmie każdej ze spółek, tj. firma:

1.

spółki jawnej - powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna" (skrót "sp. j.");

2.

spółki partnerskiej - powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (skrót "sp. p.");

3.

spółki komandytowej - powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa" (skrót "sp. k.");

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

4.

spółki komandytowo-akcyjnej - powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna" (skrót "S.K.A.").

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

5.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (skrót "spółka z o.o." lub "sp. z o.o.");

6.

spółki akcyjnej - może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna" (skrót "S.A.").

W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci. Ma to zastosowanie również w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.
Firma nie może być zbyta. Przedsiębiorca może jednak upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

Ponadto kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.


Czytelnia i jej główne działy