Regulamin

serwisu internetowego

Niniejszy Regulamin

określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem www.prawoprzykawie.pl


1. Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
a. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
b. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usługi, która jest wykonywana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
c. Usługobiorca– podmiot korzystający z Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.
d. Usługodawca – Monika Leszczyńska, adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 2c/33, adres poczty elektronicznej: biuro@prawoprzykawie.pl.
e. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prawoprzykawie.pl.
f. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
g. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.prawoprzykawie.pl to nieodpłatne usługi polegające na umożliwieniu przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczonych w Serwisie.

3. Umowa o świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaje: zawarta z chwilą dokonania przez Usługobiorcę jakiejkolwiek czynności w Serwisie, rozwiązana z chwilą zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu (zamknięcie strony www).

4. W celu skorzystania z Serwisu Usługobiorca powinien dysponować: urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz dostępną aktualną wersją przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera) z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

5.Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich czynności mających wpływ na działalność Serwisu, w szczególności do powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6.Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych ważne jest, aby Usługobiorca dysponował odpowiednim sprzętem podłączonym się do sieci Internet wyposażonym w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

7. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące usługi świadczonej drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres: biuro@prawoprzykawie.pl lub pisemną na adres Usługodawcy.

8. Reklamacja powinna zawierać wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

9. W przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę składającego reklamację jego danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, adres do korespondencji) dane te będą przetwarzane przez Usługodawcę, jako ich administratora, w celu rozpatrzenia reklamacji i poinformowania reklamującego o sposobie jej rozpatrzenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres trwania procedury reklamacyjnej. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych przez składającego reklamację jest dobrowolne, jednakże konieczne i niezbędne do poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Usługobiorcy podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi hostingu. Dane te nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.  Usługodawca informuje, że w związku z przetwarzaniem powyżej wskazanych danych osobowych Usługobiorców każdy Usługobiorca, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych i otrzymywania ich kopii, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Usługodawca przetwarza dane niezgodnie z przepisami prawa. 

10. Dane Usługobiorcy mogą być również zbierane przez pliki typu cookies (np. pliki tekstowe umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu). W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Usługobiorca korzysta z Serwisu. Usługobiorca, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Usługobiorcy za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Usługobiorcy. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

11. Prawem właściwym dla Umowy o usługach świadczonych drogą elektroniczną jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie skutkuje jednak pozbawieniem Usługobiorców będących konsumentami ochrony zapewnionej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa pobytu danego Usługobiorcy.

12. Treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na postawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zakresu świadczonej usługi.