Regulamin serwisu internetowego wraz z Polityką prywatności

Niniejszy dokument obejmuje:
1. Regulamin serwisu internetowego określający zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem www.prawoprzykawie.pl;
2. Politykę prywatności regulująca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Uwaga: dokument obejmuje:
1. Regulamin Serwisu Internetowego oraz
2. Politykę prywatności

I. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO


1. Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
1) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usługi, która jest wykonywana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
3) Usługobiorca – podmiot korzystający z Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.
4) Usługodawca – Monika Wioletta Leszczyńska, adres i siedziba redakcji: 37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 2c/33, będąca wydawcą tytułu „Prawo przy kawie”, adres poczty elektronicznej: prawoprzykawie@gmail.com.
5) Serwis – serwis internetowy „Prawo przy kawie”, dostępny pod adresem www.prawoprzykawie.pl.
6) Redaktor naczelny – radca prawny Monika Leszczyńska.
7) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.prawoprzykawie.pl to nieodpłatne usługi polegające na:
1) umożliwieniu przeglądania, odczytywania oraz odsłuchania przez Usługobiorców treści zamieszczonych w Serwisie;
2) obsłudze newsletter - usługa polegająca na przesyłaniu, w formie wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, a także informacji o charakterze handlowym.

3. Umowa o świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaje:
1) zawarta z chwilą dokonania przez Usługobiorcę jakiejkolwiek czynności w Serwisie,
2) rozwiązana z chwilą zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu (zamknięcie strony www).
W przypadku usługi związanej z wysyłaniem wiadomości newsletter umowa o świadczenie usługi zawierana jest z chwilą udzielenia przez Usługobiorcę odpowiedniej zgody, a rozwiązywana jest z chwilą cofnięcia tej zgody.

4. W celu skorzystania z Serwisu Usługobiorca powinien dysponować: urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz dostępną aktualną wersją przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera) z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich czynności mających wpływ na działalność Serwisu, w szczególności do powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych ważne jest, aby Usługobiorca dysponował odpowiednim sprzętem podłączonym się do sieci Internet wyposażonym w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

6. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące usługi świadczonej drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres: prawoprzykawie@gmail.com lub pisemną na adres Usługodawcy.

7. Reklamacja powinna zawierać wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

8. Prawem właściwym dla Umowy o usługach świadczonych drogą elektroniczną jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie skutkuje jednak pozbawieniem Usługobiorców będących konsumentami ochrony zapewnionej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa pobytu danego Usługobiorcy.

9. Treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na postawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zakresu świadczonej usługi.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Użyte w Polityce prywatności pojęcia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
1) Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, tj. wydawca „Prawo przy kawie” Monika Leszczyńska, adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 2c/33, adres email: prawoprzykawie@gmail.com
2) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) realizacji obowiązków prawnych Administratora (podstawa  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) oferowania przez Administratora własnych produktów i/lub usług (marketing bezpośredni), co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
5) tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora, dotyczących funkcjonowania Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. W odniesieniu do fanpage „Prawo przy kawie”, prowadzonego na portalu Facebook oraz komunikatora Messenger, a także kanału „Prawo przy kawie prowadzonego na portalu YouTube Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
1) administrowania i zarządzania fanpage/kanałem „Prawo przy kawie”, w szczególności udzielania odpowiedzi na zamieszczane komentarze,
2) udzielania odpowiedzi na wiadomości wysyłane przez Panią/Pana za pośrednictwem komunikatora Messenger.

4. Administrator Serwisu informuje, że administrator portalu Facebook, tj. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, adres: 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, może przetwarzać Pani/Pana dane, w tym wykorzystywać je do własnych celów, w oparciu o inne podstawy prawne. Informacje o działaniach administratora portalu Facebook może Pani/Pan znaleźć bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka dostępne pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Może Pani/Pan zarządzać również ustawieniami prywatności swojego konta na Facebooku.

5. W Serwisie możliwe jest bezpośrednie odtwarzanie filmów opublikowanych na portalu YouTube, bez konieczności opuszczania Serwisu. Filmy mogą być również odtwarzane na kanale prowadzonym na portalu YouTube. Administrator informuje, że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez administratora portalu YouTube do jego własnych celów, w oparciu o inne podstawy prawne. Szczegóły w zakresie zasad korzystania z YouTube znajdzie Pani/Pan w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez administratora YouTube, tj. Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, adres: Gordon House. Borrow Street, Dublin 4, Irlandia (na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pod linkami:  https://www.youtube.com/t/terms, https://policies.google.com/privacy.

6. W oparciu o odrębną, wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora również w celach otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, biuletynu tj. newslettera. Zapisując się na newsletter przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres poczty elektronicznej, co jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tej usługi. W każdej chwili może Pani/Pan zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Administratora lub w inny, wskazany w newsletterze, sposób.

7. W zależności od powyższych celów, Administrator może przetwarzać następujące informacje na Pani/Pana temat:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) dane zawarte w korespondencji kierowanej do Administratora,
d) dane zawarte w komentarzu opublikowanym na prowadzonym w serwisie Facebook fanpage „Prawo przy kawie”, czy też w serwisie YouTube na kanale „Prawo przy kawie”.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi hostingu,  prawne czy też usługi informatyczne, usługi marketingowe.

9. Pani/Pan dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności przez okres pozostawania przez Panią/Pana aktywnym użytkownikiem fanpage „Prawo przy kawie”, subskrybentem kanały „Prawo przy kawie”, czy też do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera, z tym zastrzeżeniem, że przepisy prawa mogą nakładać na Administratora serwisu obowiązek przechowania danych przez okres dłuższy. Ponadto dane zawarte w opublikowanych komentarzach będą przetwarzane do czasu ich usunięcia.

11. W zakresie przewidzianym przez przepisy RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z przepisami prawa. 

13. Pani/ Pana dane mogą być również zbierane przez pliki typu cookies (np. pliki tekstowe umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu). W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Pani/Pan korzysta z Serwisu. Może Pani/Pan samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Pani/Pana urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Pani/Pana oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.