Czytelnia

Gwarancja

Umowy

Monika Leszczyńska - 18.11.2019

3 min. czytania

Gwarancja

Kupiłeś komputer. Sprzedawca wraz z komputerem wydał ci udzieloną przez producenta dwuletnią gwarancję. Po ponad roku bezproblemowego użytkowania komputer odmówił jednak posłuszeństwa. Chcesz złożyć reklamację. Nie wiesz jednak jakie roszczenia Ci przysługują i do kogo należy się z nimi zwrócić. Zastanawiasz się jak skorzystać z gwarancji.

W przypadku, gdy kupiona przez Ciebie rzecz ma wady masz możliwość zgłoszenia reklamacji w oparciu o rękojmię za wady lub udzieloną gwarancję. Obie te instytucje różnią się od siebie.
Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta. Nie ma prawnego wymogu jej udzielenia. Możesz nabywać produkty nieobjęte gwarancją. Natomiast rękojmia za wady rzeczy obciąża sprzedawcę z mocy prawa. Jeżeli nabyłeś produkt, który chcesz zareklamować to w pierwszej kolejności sprawdź czy udzielano ci gwarancji. Jeżeli tak, to ustal zakres udzielonej gwarancji.
Musisz wybrać z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać. Zastanów się czy chcesz złożyć reklamację w ramach gwarancji, czy w ramach rękojmi za wady.

Czym jest gwarancja?

Podmiot udzielający gwarancji zwany jest gwarantem. Gwarantem może być zarówno producent jak i sprzedawca. Gwarant samodzielnie określa swoje obowiązki oraz uprawnienia kupującego. W oświadczeniu gwarancyjnym znajdziesz nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, a także czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto dowiesz się o najważniejszych uprawnieniach przysługujących w razie stwierdzenia wady. Jeżeli gwarant nie postanowił inaczej jego odpowiedzialność obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Oświadczenie gwarancyjne nie wymaga dla swej ważności szczególnej formy. Może być złożone nawet w reklamie. Masz prawo żądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego, czyli jego oświadczenia utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeżeli sprzedawca dysponuje takim dokumentem to powinien wydać ci go wraz ze sprzedaną rzeczą.

Jakie uprawnienia mogą wynikać z udzielonej gwarancji?

Obowiązki gwaranta wynikają z jego oświadczenia i mogą polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy, jej naprawie bądź zapewnieniu innych usług.
Jeżeli gwarant nie określił okresu na który udzielił gwarancji to termin ten wynosi 2 lata, licząc od dnia wydania rzeczy.
Na koszt gwaranta powinieneś dostarczyć rzecz do miejsca wskazanego w gwarancji.
Jeżeli gwarant nie wskazał, w jakim terminie wykona obowiązki z gwarancji powinien to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia mu rzeczy.
W przypadku, gdy wymieniono rzeczy na nową albo gdy przeprowadzono istotne naprawy, termin gwarancji biegnie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady nie mogłeś z nabytej rzeczy korzystać.

Pamiętaj, wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jeżeli w pierwszej kolejności skorzystałeś z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia, w którym gwarant odmówił Ci wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo, gdy bezskutecznie upłynął czas na ich wykonanie.
Czytelnia i jej główne działy