Czytelnia

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Umowy

Monika Leszczyńska - 25.11.2019

8 min. czytania

Rękojmia

Jeżeli kupiona przez Ciebie rzecz ma wady masz możliwość zgłoszenia reklamacji.

Jeżeli produkt ma wady, a nie został objęty gwarancją albo nie chcesz z niej skorzystać lub gwarant nie spełni swoich obowiązków możesz wystąpić z roszczeniami wynikającymi z rękojmi za wady rzeczy.

Czym jest rękojmia za wady rzeczy?

Rękojmia za wady rzeczy uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ponosi sprzedawca wadliwej rzeczy. Rękojmia dotyczy wad, które istniały w chwili wydania rzeczy lub które powstały z przyczyny tkwiącej w rzeczy w chwili jej wydania.

Pamiętaj, że przepisy wprowadzają różnice pomiędzy sytuacją konsumenta, a sytuacją kupującego, który konsumentem nie jest. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą strony umowy sprzedaży mogą bez limitu rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jednak wyłączenie lub ograniczenie będzie bezskuteczne, gdy sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Natomiast w odniesieniu do konsumenta ograniczenie lub wyłączenie jest możliwe tylko w przypadkach określonych w przepisach.

Jaka jest definicja wady fizycznej rzeczy?

Wada fizyczna stanowi niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Możesz się na nią powołać, gdy kupiony przez ciebie przedmiot nie ma właściwości, których rzecz danego rodzaju powinna mieć np. nabyłeś mrozoodporne płytki. Płytki te jednak są niezdatne do stosowania na zewnątrz, bowiem pękają na mrozie. Wadliwą jest też rzecz, która nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił cię sprzedawca, przedstawiając próbkę lub wzór, np. patelnia która miała mieć powłokę odporną na zarysowania, a przy pierwszym właściwym użyciu okazało się to niezgodne z prawdą. Ponadto, gdy kupując zegarek powiedziałeś sprzedawcy o tym, że sporty wodne są twoją pasją, dlatego chcesz z nim pływać i nurkować, a ten nie zaprotestował i nie ostrzegł cię, że zegarek nie jest wodoszczelny, to również możesz powołać się na niezgodność produktu z umową.
Reklamację możesz złożyć także, gdy rzecz została ci wydana w stanie niezupełnym. Jak również w sytuacji, gdy rzecz została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona przez sprzedawcę, albo gdy sam ją montowałeś ale według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Uwaga! Sprzedawca nie będzie odpowiadał z tytułu rękojmi jeżeli o danej wadzie wiedziałeś.

Jakie są uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi?

Korzystając z rękojmi za wady masz do wyboru kilka uprawnień.
Możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazując nową cenę albo kwotę o jaką cena ma być obniżona. Natomiast, jeżeli wada jest istotna możesz odstąpić od umowy.
Inne twoje uprawnienia to żądanie wymiany rzeczy na nową albo żądanie usunięcia wady.
Twoje oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie nieskuteczne, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz albo ją naprawi, chyba że rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę.

Gdy kupowałeś produkt jako konsument masz jednak w tej sytuacji kontruprawnienie, tj.:

1.

zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę naprawy możesz zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

2.

zamiast wymiany możesz żądać jej naprawy we wskazany sposób, chyba że będzie to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Jeżeli żądałeś wymiany rzeczy na wolną wad lub jej naprawy sprzedawca powinien to wykonać w rozsądnym czasie, bez nadmiernych dla ciebie niedogodności. Sprzedawca może odmówić spełniania tego roszczenia jeżeli usunięcie wady w sposób przez ciebie wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy lub jej naprawy także wtedy, gdy koszty przewyższą cenę rzeczy sprzedanej.

Jakie są dodatkowe obowiązki kupującego?

Masz obowiązek dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaż albo do miejsca, w którym rzecz została ci wydana. Sprzedawca pokrywa koszty tej dostawy, oraz koszty wymiany lub naprawy, w szczególności koszty demontażu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jednak może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
Wyjątkiem jest sprzedaż konsumencka. Wówczas odmowa jest niedopuszczalna jednak w takiej sytuacji konsument pokrywa część kosztów, tj. koszty przewyższające cenę rzeczy sprzedanej.

O jakich terminach związanych z rękojmią należy pamiętać?

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli nie odpowie w tym terminie to uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.
W przypadku gdy kupujesz rzeczy jako przedsiębiorca powinieneś je sprawdzić tak szybko jak pozwala ci na to rodzaj i ilość rzeczy. Jeżeli stwierdzisz wadę niezwłocznie poinformuj o niej sprzedawcę. W przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później, zawiadom sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Inaczej utracisz uprawnienia z tytułu rękojmi, chyba, że sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił cię, że wady nie istnieją.
Uprawnienia z rękojmi wygasają jeżeli wada nie ujawniła się przed upływem 2 lat, a w przypadku nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wydania rzeczy.
Prawo do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi nie zostanie jednak wyłączone z upływem tych terminów jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Pamiętaj, że twoje uprawnienie do wystąpienia z roszczeniem z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia w którym stwierdziłeś wadę. Czyli zasadą jest, że od dnia wykrycia wady masz rok na wystąpienie z reklamacją. W przypadku konsumenta uprawnienia te nie mogą wygasnąć wcześniej przed upływem 2 lat albo 5 lat przy nieruchomości od dnia wydania rzeczy, nawet wtedy, gdy wada została wykryta zaraz po wydaniu rzeczy.
Czytelnia i jej główne działy