Czytelnia

Zawarcie umowy w drodze aukcji

Umowy

Monika Leszczyńska - 09.03.2020

1 min. czytania

Zawarcie umowy w drodze aukcji

Jednym ze sposób zawarcia umowy jest aukcja. Aukcja składa się z trzech etapów: ogłoszenia aukcji, składania ofert oraz wyboru oferty.

Ogłoszenie aukcji możne nastąpić w dowolnej formie. W ogłoszeniu określa się czas, miejsce, a także przedmiot aukcji. Przedmiotem aukcji jest określenie umowy, którą chce zawrzeć organizator. Natomiast czas aukcji to data i godzina rozpoczęcia licytacji. Ogłoszenie zawiera też warunki aukcji albo wskazuje sposób udostępnienia tych warunków. Treść ogłoszenia oraz warunki aukcji wiążą organizatora od chwili ich udostępnienia. Natomiast oferent jest nimi związany od chwili złożenia oferty. Zmiana ogłoszenia lub warunków jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy to zastrzeżono. Warunki aukcji wskazują reguły postępowania, zmierzające do wyboru najkorzystniejszej dla organizatora oferty. Określają także cechy, które muszą spełniać składane oferty. Warunki mogą przewidywać m.in. konieczność wniesienia wadium.
Postępowanie aukcyjne ma charakter jawny. Zasadą jest, że konkurują ze sobą licytanci, którzy są jednocześnie obecni w tym samym miejscu i czasie. Dopuszczalne jest jednak złożenie oferty także za pomocą środków komunikacji na odległość. Oferty składane są sukcesywnie w drodze kolejnych postąpień licytantów. Zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia, po wybraniu oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do ważnego zawarcia umowy konieczne jest spełnienie szczególnych wymagań ustawowych, zwłaszcza w razie obowiązku zachowania formy szczególnej czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności (np. aktu notarialnego). Wówczas każdej ze stron przysługuje roszczenie o zawarcie umowy w wymaganej formie.
Czytelnia i jej główne działy