Czytelnia

Zawarcie umowy w drodze negocjacji

Umowy

Monika Leszczyńska - 02.03.2020

1 min. czytania

Zawarcie umowy w drodze negocjacji

Strony mogą zawrzeć umowę w różnym trybie. Jednym z najczęściej spotykanych sposobów jest zawarcie umowy w drodze negocjacji. Umowa stanowi zgodne oświadczenia woli stron, które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych. Strony umowy mogą więc do tych zgodnych postanowień dochodzić poprzez prowadzenie rokowań. Umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Podczas negocjacji strony wymieniają się poglądami, przedstawiają argumenty uzasadniające stanowisko każdej z nich. Strony przekazują sobie również różne informacje, a także stosują różne formy wzajemnego oddziaływania, czyli przekonywania do słuszności proponowanych rozwiązań. Negocjacje prowadzone są najczęściej ustnie, przy jednoczesnej obecności wszystkich stron albo za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Jeżeli w toku negocjacji doszło do udostępnienia informacji z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest zobowiązana do nieujawniania oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów.
Negocjacje powinny być prowadzone z zachowaniem dobrych obyczajów, w szczególności z zamiarem zawarcia umowy. Naruszenie dobrych obyczajów nastąpi w sytuacji gdy jedna ze stron negocjacji nie zamierzała zawrzeć umowy, czy też zwodziła drugą stronę co do zakresu negocjacji, bądź składa nieprawdziwe oświadczenia. Strona taka będzie zobowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.
Czytelnia i jej główne działy