Czytelnia

Zawarcie umowy w drodze przetargu

Umowy

Monika Leszczyńska - 16.03.2020

2 min. czytania

Zawarcie umowy w drodze przetargu

Jednym z trybów zawarcia umowy jest postępowanie przetargowe. Przetarg składa się z trzech etapów: ogłoszenia przetargu, składania ofert oraz wyboru oferty. Ogłoszenie może nastąpić w dowolnej formie. Przetarg może być skierowany do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu adresatów. W ogłoszeniu należy określić czas, miejsce i przedmiot przetargu. Przedmiotem przetargu jest określenie umowy, którą chce zawrzeć organizator. W ogłoszeniu wskazuje się termin początkowy i końcowy składania ofert oraz termin zakończenia postępowania. Ogłoszenie powinno też obejmować warunki przetargu albo wskazywać sposób ich udostępnienia. Warunki przetargu stanowią reguły postępowania, które zmierza do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia organizatora. Warunki określają też wymogi jakie muszą spełniać oferty, mogą przewidywać np. konieczność wniesienia wadium.
Postanowienia ogłoszenia oraz warunki przetargu wiążą organizatora od chwili ich udostępnienia. Natomiast oferent jest nimi związano od chwili złożenia oferty. Zmiana warunków lub ich odwołanie jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy to zastrzeżono.
Oferty są składane z wyłączeniem ich jawności, najczęściej na piśmie, w zamkniętych kopertach, aby stworzyć wszystkim oferentom równe warunki konkurowania.  Po upływie wyznaczonego terminu organizator dokonuje oceny ofert w oparciu o ustalone kryteria i wybiera najkorzystniejszą ofertę lub zamyka przetarg bez dokonania wyboru. Oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta, albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.
Organizator niezwłocznie informuje na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej akceptacji.
Czytelnia i jej główne działy