Czytelnia

Sklep internetowy – o czym pamiętać?

Prawo autorskie

Monika Leszczyńska - 15.05.2019

3,5 min. czytania

Sklep internetowy

Internet stał się narzędziem

wykorzystywanym zarówno w życiu prywatnym jak i w biznesie. Szansa dotarcia do znacznie większej ilości potencjalnych nabywców powoduje, że tradycyjna sprzedaż w sklepach stacjonarnych często zastępowana jest sprzedażą za pośrednictwem Internetu. Wielu nabywców ceni sobie również możliwość dokonywania zakupów bez konieczności wychodzenia z domu. Profesjonalna witryna internetowa z przejrzystym interfejsem użytkownika to jednak nie wszystko.

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca?

W pierwszej kolejności niezbędne jest opracowanie regulaminu sklepu internetowego, regulującego prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego, jak również zawierającego informacje wymagane przez przepisy prawa.

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (np. prowadzenie konta klienta, newsletter), dlatego regulamin powinien zawierać elementy wymienione w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W regulaminie należy wskazać rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedawcy oraz zakaz dostarczania przez klienta sklepu treści o charakterze bezprawnym. Wymagane jest także sprecyzowanie warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także wskazanie danych identyfikujących sprzedawcę. Ponadto nie można zapominać o opisaniu procedury rozpatrywania reklamacji.  

Klientem sklepu internetowego może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą jak i konsument. Sprzedaż na rzecz konsumentów w tym sprzedaż na odległość, którą niewątpliwie jest sprzedaż online związana jest z licznymi obowiązkami określonymi szczegółowo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsumenta należy poinformować m.in. o łącznej cenie nabywanych produktów wraz z podatkami, a także sposobie i terminie zapłaty. Obligatoryjne jest także poinformowanie konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy oraz o sposobie i terminie wykonania tego prawa, a ponadto o ponoszonych przez niego kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia.

Opracowując regulamin sklepu należy wystrzegać się klauzul niedozwolonych (abuzywnych), czyli postanowień, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Katalog przykładowych klauzul abuzywnych zawiera art. 385[3] Kodeksu cywilnego, natomiast rejestr klauzul uznanych za niedozwolone prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php)

Dodatkowo regulamin sklepu internetowego może obejmować tak zwaną politykę prywatności, opisującą zasady przetwarzania danych osobowych klientów. Nie ma jednakże przeszkód, aby powyższa polityka stanowiła odrębny dokument. Kwestie przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która 28 maja 2018 r. zostanie zastąpiona przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) v2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Nakłada ona sprzedawcę, który będzie administratorem danych osobowych szereg obowiązków, w tym obowiązki informacyjne m.in. obowiązek informowania osób, których dane osobowe zbiera o celu zbierania tych danych, ich odbiorcach, prawie dostępu do nich, jak również prawie do ich poprawiania.
Czytelnia i jej główne działy