Czytelnia

Strona internetowa a prawa autorskie

Prawo autorskie

Monika Leszczyńska - 04.09.2017

3 min. czytania

Sklep internetowy

Internet stał się platformą

dzięki której możemy dotrzeć do teoretycznie nieograniczonej liczby odbiorców. Strona internetowa jest obecnie wizytówką prowadzonej działalności gospodarczej, umożliwiającą zapoznanie się z oferowanymi produktami czy też usługami, jak również ułatwiającą bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami.

Tworzenie stron internetowych dla innych przedsiębiorców jest więc pożądaną usługą.
Zlecając utworzenie strony internetowej nie powinniśmy zapominać o nabyciu autorskich praw majątkowych.

Umowa obejmująca przeniesienie autorskich praw majątkowych powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa ta musi wskazywać pola eksploatacji, czyli formy wykorzystania utworu wyodrębnione pod względem ekonomicznym lub technicznym.
Ustawa z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 50 oraz art. 74 wskazuje przykładowe pola eksploatacji to jest m.in. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.  

Często pojawiają się postanowienia, z których wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje również pola eksploatacji, które powstaną w przyszłości.
Tymczasem umowa może dotyczyć tylko takich pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

Ponadto warto dokładnie uregulować kwestie wynagrodzenia. Zasadą jest to, że twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji jednakże strony w umowie mogę ustalić inaczej.

Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona została również dla umów licencyjnych o charakterze wyłącznym. Licencja o charakterze wyłącznym to taka w której zastrzeżono wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Obok licencji wyłącznej występuje także licencja niewyłączna. Z licencją niewyłączną mamy do czynienia w przypadku gdy twórca może także innym osobom udzielać upoważnienia do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji.

Istotnym zagadnieniem są uprawnienia związane z utworami zależnymi tj. opracowaniami utworu (np. przeróbka, adaptacja). Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy bowiem od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega wówczas zwrotowi.

Przygotowując czy też negocjując treść umowy powinniśmy mieć na uwadze powyższe aspekty.
Czytelnia i jej główne działy