Czytelnia

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Prawo spółek

Monika Leszczyńska - 07.02.2018

4 min. czytania

Sklep internetowy

Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość przekształcenia przedsiębiorcy,

będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Przedsiębiorca może się więc przekształcić w jednoosobową spółkę akcyjną albo jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem lub udziałowcem).

Jakie są skutki dokonanego przekształcenia?

Z dniem przekształcenia na spółkę przekształconą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego oraz jego prawa i obowiązki administracyjnoprawne. Jednakże za zobowiązania tego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które powstały przed dniem przekształcenia przedsiębiorca przekształcany odpowiada  solidarnie ze spółką, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
Dniem przekształcenia jest dzień w którym spółka przekształcona zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie kroki należy podjąć w celu przekształcenia?

Procedura przekształcenia przedsiębiorcy obejmuje poniższe czynności:

1.

sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami,

2.

wystąpienie do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta,

3.

złożenie oświadczenia o przekształceniu,

4.

powołanie członków organów spółki przekształconej,

5.

podpisanie aktu założycielskiego albo statutu spółki przekształconej.

Pierwszym krokiem w procesie przekształcenia jest przygotowanie planu przekształcenia w formie aktu notarialnego. Plan ten powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.  

Przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają również przygotowania ściśle określonych załączników do planu przekształcenia, tj.:  

1.

projektu oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,

2.

projektu aktu założycielskiego (statutu) spółki przekształconej,

3.

wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,

4.

sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego.

Następnie przedsiębiorca składa, w formie aktu notarialnego, oświadczenie o przekształceniu, w którym wskazuje co najmniej typ spółki, w jaki zostaje przekształcony, wysokość kapitału zakładowego, zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Kolejnym krokiem jest podpisanie aktu założycielskiego lub statutu spółki przekształconej oraz powołanie wymaganych organów spółki.

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS oraz wniosek o ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy do MSiG przygotowują i składają już powołani przez przedsiębiorcę członkowie zarządu.

Po dokonaniu w rejestrze przedsiębiorców Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza informację o przekształceniu niezwłocznie do CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Informacja to polega wpisowi do ewidencji, jednakże przedsiębiorca powinien sam złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu "dawniej" - przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.
Czytelnia i jej główne działy